Manager Bouwprogramma’s

Start date
01/10/2023
End date
30/04/2024
Hours
36

UMC Utrecht
SRQ
SRQ168735
Share this request:

1. ORGANISATIE Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is met ruim 11.000 werknemers één van de grotere publieke zorginstellingen van Nederland. UMCU biedt kwalitatief goede, doelmatige en “state of the art” zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is, verricht multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en biedt uitstekend onderwijs aan studenten en talenten.

De directie Facilitair Bedrijf is met ongeveer 900 medewerkers verantwoordelijk voor een breed scala aan facilitaire dienstverlening aan de patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten. Zie voor meer informatie: www.umcutrecht.nl.

Plaats in de organisatie
De manager Bouwprogramma’s valt onder de directie Facilitair Bedrijf. In verband met het vertrek van de manager bouwprogramma’s, zijn wij voor een periode van 6 maanden op zoek naar ervaren interim-manager.

2. FUNCTIE

Doel van de afdeling
In nauwe samenwerking met de afdeling Vastgoed & Huisvesting worden binnen het Facilitair Bedrijf bouwprojecten begeleid die samenhangen met de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) en specialistische bouwprojecten die vanuit de zorg worden geïnitieerd. Dit in nauwe afstemming met beheer en (groot) onderhoud.

Bouwmanagement is verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische ontwerp en realisatie van deze projecten.

Binnen de scope vallen onder meer de aansturing van het bouwprojectenportfolio, de bouwprojectorganisatie, het contracteren en aansturing van externe ontwerpers en adviseurs en uitvoerende partijen. Bouwmanagement is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van projecten op alle relevante beheers aspecten, het adviseren van interne stakeholders en sturing op strategische kaders in alle fasen van planvorming tot en met realisatie en nazorg.

Doel van de functie
Het voorbereiden en managen van de realisatie van grote, meerjarige en multidisciplinaire
(bouw-)programma’s. De manager Bouwprogramma’s is eindverantwoordelijk voor de taken die van belang zijn voor de realisatie waaronder portfoliomanagement, projectmanagement, projectleiding, projectcontrolling, directievoering, uitvoering van de contracten en kwaliteit en veiligheid.

De manager creëert vanuit de visie en doelstellingen van het UMC Utrecht de voorwaarden waarbinnen de uitvoering van de afdeling optimaal kan plaatsvinden en de doelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast fungeert de manager Bouwprogramma’s als adviseur c.q. gesprekspartner van de raad van bestuur, de programmadirecteur Zorg van Morgen, de directeur FB, het management van divisies en externe stakeholders.

De manager Bouwprogramma’s is lid van het managementteam van het Facilitair Bedrijf.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Beleidsontwikkeling en advies
Vertalen van de UMC Utrecht strategie en FB-strategie naar project-planvorming

 • Adviseert de Directeur Facilitair Bedrijf over programma’s, projecten en beheerplannen;
 • Is eindverantwoordelijk voor het bouwbeleid en vertaalt het geformuleerde strategisch beleid in kaders die als input gelden voor de eigen teams (sturingsmechanismen);
 • Neemt deel aan het MT-overleg van het Facilitair Bedrijf.

Bedrijfsvoering (coördinatie beheer en techniek)

 • Is verantwoordelijk voor het eigen bedrijfsproces, met name gericht op bouwtechnische realisatie van het vastgoed en huisvestingsprojecten;
 • Bewaakt dat de dienstverlening voldoet aan de gestelde (wettelijke) vereisten en het vastgesteld beleid van het UMC Utrecht, hetgeen leidt tot adequate dienstverlening en een hoge interne klanttevredenheid;
 • Is verantwoordelijk voor de bijbehorende afdelings- en projectbudgetten, zowel qua de ontwikkeling als de bewaking hiervan;
 • Zorgt voor een adequate procesinrichting en processturing op basis van betrouwbaar ingerichte managementinformatie;

Het (mede)opstellen van uitvoeringsplannen vastgoed en huisvestingsprojecten;

Innovatie

 • Signaleert kansen in de interne en externe omgeving, vertaalt deze naar bruikbare ideeën en neemt het voortouw om vernieuwingen daadwerkelijk uit te (laten) voeren;
 • Creëert een klimaat waarin initiatief, verbetering en vernieuwing gewaardeerd en gefaciliteerd worden;
 • Heeft kennis van en visie op ontwikkelingen in het eigen vakgebied en draagt zorg voor de persoonlijke- en vaktechnische ontwikkeling van de eigen medewerkers t.a.v. vernieuwing en innovatie

Leiderschap

 • Geeft leiding/sturing aan de afdeling door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren;
 • Draagt zorg voor een stimulerend en op samenwerking gericht arbeidsklimaat;
 • Toetst vaktechnisch handelen, heeft een voorbeeldfunctie en draagt de UMCU kernwaarden uit in woord en daad
 • Werkt samen met andere organisatieonderdelen en volgens de principes van ‘Samen voor de Patiënt’

4. PROFIEL

De manager Bouwprogramma’s bepaalt in MT verband mede het strategisch beleid van het Facilitair Bedrijf UMC Utrecht. De belangrijkste kaders hierbij zijn de wet- en regelgeving, procedures en vastgesteld beleid  De manager stuurt zelfstandig bouwprojecten aan en legt hierbij verantwoording af aan de directeur Facilitair Bedrijf. De manager vertegenwoordigt, in overleg met de directeur FB, het FB bij het afstemmen van communicatie tussen het UMC Utrecht en haar externe relaties.

Contacten

 • Met leden van de raad van bestuur, directeur Zorg van Morgen, directeuren en managers over integraal strategisch beleid om adviezen te geven;
 • Met Vastgoed en Huisvesting om de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) uit te dragen, af te stemmen en afspraken te maken;
 • Met relevante externe partijen, inclusief collegae UMC’s;
 • Met externe leveranciers (strategische partners) namens het MT FB.

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
 

 • Aantoonbare relevante opleiding en werkervaring op HBO/academisch niveau aangevuld met een bedrijfskundige opleiding.
 • Minimaal vijftien jaar werkervaring in het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid op het gebied van bouw management en/of vastgoedontwikkeling in een complexe, hoog gereguleerde omgeving (zowel technisch als organisatorisch);
 • Eindverantwoordelijk geweest voor een omvangrijke verbouwing/renovatie;
 • Minimaal tien jaar werkervaring met leidinggeven aan een portfolio van complexe programma’s en projecten;
 • Kennis van en ervaring met de energietransitie, ‘bouwen terwijl de winkel’ openblijft, complexe technische installaties en bouwkwaliteit en -veiligheid.
 • Leidinggeven aan complexe bouwprogramma’s;
 • Vanuit helikopterperspectief overzicht houden, plannen, organiseren en bewaken;  samenhang zien en tot adequate probleemoplossingen komen;
 • Conceptueel en analytisch sterk, initiërend op visie- en beleidsontwikkeling in het kader strategische ambities van het UMC Utrecht;
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-winsituaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en kan standhouden;
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden;
 • In staat om complexe zaken op eenvoudige en inzichtelijke wijze uit te leggen.
 • Mens en klantgericht.

 

Inhuurdesk UMC - Intrakoop

Direct link Inschrijven
36
01/10/2023
13/09/2023
30/04/2024
UMC Utrecht
SRQ168735
Location:
Start date:
End date:
Hours:

01/10/2023
30/04/2024
36

1. ORGANISATIE Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is met ruim 11.000 werknemers één van de grotere publieke zorginstellingen van Nederland. UMCU biedt kwalitatief goede, doelmatige en “state of the art” zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is, verricht multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en biedt uitstekend onderwijs aan studenten en talenten.

De directie Facilitair Bedrijf is met ongeveer 900 medewerkers verantwoordelijk voor een breed scala aan facilitaire dienstverlening aan de patiënten, bezoekers, medewerkers en studenten. Zie voor meer informatie: www.umcutrecht.nl.

Plaats in de organisatie
De manager Bouwprogramma’s valt onder de directie Facilitair Bedrijf. In verband met het vertrek van de manager bouwprogramma’s, zijn wij voor een periode van 6 maanden op zoek naar ervaren interim-manager.

2. FUNCTIE

Doel van de afdeling
In nauwe samenwerking met de afdeling Vastgoed & Huisvesting worden binnen het Facilitair Bedrijf bouwprojecten begeleid die samenhangen met de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) en specialistische bouwprojecten die vanuit de zorg worden geïnitieerd. Dit in nauwe afstemming met beheer en (groot) onderhoud.

Bouwmanagement is verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische ontwerp en realisatie van deze projecten.

Binnen de scope vallen onder meer de aansturing van het bouwprojectenportfolio, de bouwprojectorganisatie, het contracteren en aansturing van externe ontwerpers en adviseurs en uitvoerende partijen. Bouwmanagement is integraal verantwoordelijk voor de aansturing van projecten op alle relevante beheers aspecten, het adviseren van interne stakeholders en sturing op strategische kaders in alle fasen van planvorming tot en met realisatie en nazorg.

Doel van de functie
Het voorbereiden en managen van de realisatie van grote, meerjarige en multidisciplinaire
(bouw-)programma’s. De manager Bouwprogramma’s is eindverantwoordelijk voor de taken die van belang zijn voor de realisatie waaronder portfoliomanagement, projectmanagement, projectleiding, projectcontrolling, directievoering, uitvoering van de contracten en kwaliteit en veiligheid.

De manager creëert vanuit de visie en doelstellingen van het UMC Utrecht de voorwaarden waarbinnen de uitvoering van de afdeling optimaal kan plaatsvinden en de doelstellingen worden gerealiseerd. Daarnaast fungeert de manager Bouwprogramma’s als adviseur c.q. gesprekspartner van de raad van bestuur, de programmadirecteur Zorg van Morgen, de directeur FB, het management van divisies en externe stakeholders.

De manager Bouwprogramma’s is lid van het managementteam van het Facilitair Bedrijf.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Beleidsontwikkeling en advies
Vertalen van de UMC Utrecht strategie en FB-strategie naar project-planvorming

 • Adviseert de Directeur Facilitair Bedrijf over programma’s, projecten en beheerplannen;
 • Is eindverantwoordelijk voor het bouwbeleid en vertaalt het geformuleerde strategisch beleid in kaders die als input gelden voor de eigen teams (sturingsmechanismen);
 • Neemt deel aan het MT-overleg van het Facilitair Bedrijf.

Bedrijfsvoering (coördinatie beheer en techniek)

 • Is verantwoordelijk voor het eigen bedrijfsproces, met name gericht op bouwtechnische realisatie van het vastgoed en huisvestingsprojecten;
 • Bewaakt dat de dienstverlening voldoet aan de gestelde (wettelijke) vereisten en het vastgesteld beleid van het UMC Utrecht, hetgeen leidt tot adequate dienstverlening en een hoge interne klanttevredenheid;
 • Is verantwoordelijk voor de bijbehorende afdelings- en projectbudgetten, zowel qua de ontwikkeling als de bewaking hiervan;
 • Zorgt voor een adequate procesinrichting en processturing op basis van betrouwbaar ingerichte managementinformatie;

Het (mede)opstellen van uitvoeringsplannen vastgoed en huisvestingsprojecten;

Innovatie

 • Signaleert kansen in de interne en externe omgeving, vertaalt deze naar bruikbare ideeën en neemt het voortouw om vernieuwingen daadwerkelijk uit te (laten) voeren;
 • Creëert een klimaat waarin initiatief, verbetering en vernieuwing gewaardeerd en gefaciliteerd worden;
 • Heeft kennis van en visie op ontwikkelingen in het eigen vakgebied en draagt zorg voor de persoonlijke- en vaktechnische ontwikkeling van de eigen medewerkers t.a.v. vernieuwing en innovatie

Leiderschap

 • Geeft leiding/sturing aan de afdeling door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren;
 • Draagt zorg voor een stimulerend en op samenwerking gericht arbeidsklimaat;
 • Toetst vaktechnisch handelen, heeft een voorbeeldfunctie en draagt de UMCU kernwaarden uit in woord en daad
 • Werkt samen met andere organisatieonderdelen en volgens de principes van ‘Samen voor de Patiënt’

4. PROFIEL

De manager Bouwprogramma’s bepaalt in MT verband mede het strategisch beleid van het Facilitair Bedrijf UMC Utrecht. De belangrijkste kaders hierbij zijn de wet- en regelgeving, procedures en vastgesteld beleid  De manager stuurt zelfstandig bouwprojecten aan en legt hierbij verantwoording af aan de directeur Facilitair Bedrijf. De manager vertegenwoordigt, in overleg met de directeur FB, het FB bij het afstemmen van communicatie tussen het UMC Utrecht en haar externe relaties.

Contacten

 • Met leden van de raad van bestuur, directeur Zorg van Morgen, directeuren en managers over integraal strategisch beleid om adviezen te geven;
 • Met Vastgoed en Huisvesting om de Strategische Ontwikkelvisie Huisvesting (SOH) uit te dragen, af te stemmen en afspraken te maken;
 • Met relevante externe partijen, inclusief collegae UMC’s;
 • Met externe leveranciers (strategische partners) namens het MT FB.

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN
 

 • Aantoonbare relevante opleiding en werkervaring op HBO/academisch niveau aangevuld met een bedrijfskundige opleiding.
 • Minimaal vijftien jaar werkervaring in het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid op het gebied van bouw management en/of vastgoedontwikkeling in een complexe, hoog gereguleerde omgeving (zowel technisch als organisatorisch);
 • Eindverantwoordelijk geweest voor een omvangrijke verbouwing/renovatie;
 • Minimaal tien jaar werkervaring met leidinggeven aan een portfolio van complexe programma’s en projecten;
 • Kennis van en ervaring met de energietransitie, ‘bouwen terwijl de winkel’ openblijft, complexe technische installaties en bouwkwaliteit en -veiligheid.
 • Leidinggeven aan complexe bouwprogramma’s;
 • Vanuit helikopterperspectief overzicht houden, plannen, organiseren en bewaken;  samenhang zien en tot adequate probleemoplossingen komen;
 • Conceptueel en analytisch sterk, initiërend op visie- en beleidsontwikkeling in het kader strategische ambities van het UMC Utrecht;
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-winsituaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en kan standhouden;
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden;
 • In staat om complexe zaken op eenvoudige en inzichtelijke wijze uit te leggen.
 • Mens en klantgericht.

 

Inloggen